Khổng Minh

Tượng gốm sứ Khổng Minh

Tượng gốm sứ Khổng Minh

Tượng Khổng Minh men rạn cổ Khổng minh Gia Cát lượng là một vị quân sư nổi tiếng dưới trướng phù trợ cho Lưu Bị. Ông là một vị quân sư được coi là tài giỏi nhất trong lịch sử