gốm sứ thời Minh

Tìm hiểu gốm sứ thời Minh

Tìm hiểu gốm sứ thời Minh

Bát gốm sứ thời Minh có 5 kiểu: 1- Bát có miệng loe, thành cong, lòng sâu, đế thấp, lõm chiếm đa số; 2- Bát có miệng loe rộng, gờ miệng cắt khấc, thành vát, đế nhỏ, thấp lõm; 3-