Gốm sứ Pháp

Gốm sứ Pháp cũng có những dấu triện cổ khá phong phú

Gốm sứ Pháp cũng có những dấu triện cổ khá phong phú

Tới khoảng trước năm 1710, những người Đức đã tìm ra bí quyết làm gốm sứ Trung Hoa sử dụng loại đất sét Trung Quốc và tràng thạch. Và cũng từ đó người Pháp nhanh chóng học theo. Cũng giống